Weidevogelgebied

Dit deel van het poldergebied is bestemd als weidevogelgebied. Het is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt beheerd door agrariërs. 

De weidevogel krijgt in Nederland veel aandacht. En dat is niet voor niets, want het gaat niet goed met veel soorten. Ondanks de vele inspanningen zien we veel soorten in aantal teruglopen. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, zoals het verdwijnen van ruimte en rust in het landschap en de intensivering van de landbouw. Het is belangrijk dat de weidevogel de ruimte krijgt om te broeden en zijn jongen succesvol groot te brengen. Zo wordt gestreefd naar stabiele weidevogelpopulaties van bijvoorbeeld Grutto, Tureluur en Scholekster.

Met aangepast maaibeheer, het tijdelijk onder water zetten van het land en het beschermen van nesten wordt geprobeerd de vogels een handje te helpen. Een goede onderlinge afstemming tussen de beheerders is daarbij van groot belang voor voldoende variatie.

Weidevogels hebben behoefte aan beschutting in het langere gras. Zo vallen ze niet op voor predatoren als de vos en de kraai. Ook biedt het langere gras meer voedsel in de vorm van insecten. Een gezond bodemleven en voldoende kruidenrijk gras is essentieel.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.