Diedensche Uiterdijk

De Diedense Uiterdijk is in het kader van de EHS aangemerkt als reservaatsgebied. Er zijn nog diverse elementen aanwezig die wijzen op een vroegere rivierloop, zoals de oeverwallen en laatste resten van de voormalige maasbedding, die deels nog watervoerend is. Deze natuurlijke bochtafsnijding met verlanding, daterend uit de 18e eeuw is nooit met stenen en kribben versterkt geweest. De oude maasbedding ligt in een complex van natuurlijke welvingen en verlandde geulen uit nog vroegere tijdperken. 

In het kader van het landinrichtingsplan Lage Maaskant zijn de huidige landbouwgronden grenzend aan de Oude Maas toegedeeld aan Natuurmonumenten, die tevens verantwoordelijk is voor het beheer. Veel van de graslanden worden begraasd door rundvee. Een deel van de gronden is nog in eigendom van particulieren en is grotendeels in gebruik als akkerland.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.