De Groende Dijk

Het natuurontwikkelingproject de Groenendijk was een onderdeel van het landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Lage Maaskant. De uitvoering van het project was gekoppeld aan het dijkverbeteringproject Haren, Macharen, Lithoijen. In de zomer van 2000 is gestart en in september 2001 waren de werkzaamheden gereed.

Van de oorspronkelijke Groenendijk waren nog enkele elementen over in het noordelijk deel, aansluitend op de Maasdijk. De uit de 14e eeuw daterende dijk diende oorspronkelijk als waterscheiding tussen deelgebieden in de Beerse overlaat. De Groenendijk is hersteld als verbindend landschappelijk element. Ook zijn er poelen aangelegd. De naastliggende Harense afvoersloot is in zuidelijke richting tot aan de Hertogswetering verbreed en voorzien van natuurvriendelijk oevers en plas- en draszones. 

De Groenendijk is onderdeel van een toekomstig stelsel van ecologische verbindingszones tussen de ecologische hoofdverbindingen de Hertogswetering en de maasuiterwaarden.
 

Het QR-code project van Landschapsbeheer Oss

Verspreid door de gemeente Oss tref je op zo'n 100 knooppuntpaaltjes een QR-code. Door deze te scannen krijg je aanvullende informatie over de bijzondere plek waar je je dan bevindt. Het QR-code project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Brabantse Milieufederatie, Gemeente Oss, Landschapsbeheer Oss en ook door medewerking van Stichting Maasmeanders, het Brabants Historisch Informatiecentrum en Bibliotheek Oss.